Договір на 3d візуалізацію інтер'єру або екстер'єру

22 лютого 2021 р.
7585

Базовий договір на 3d візуалізацію інтер'єру або екстер'єру. Він допоможе вам застрахувати себе від можливих неприємних ситуацій.

Слова сірого кольору в дужках це підказки. Їх не потрібно залишати в вашій робочій версії договору.

При необхідності змінюйте його або додавайте в цей договір потрібні вам пункти. Наприклад: якщо ви хочете щоб ваш замовник оплатив вам 3d моделі, які придбали для його проекту, допишіть це в розділі 3.2. "Права і обов'язки Замовника". Або якщо потрібно поміняйте валюту оплати, на ту в якій ви працюєте.

Договір №___

на розробку 3d зображення

інтер'єру / екстер'єру (3d візуалізація)

«_____» _______________ 202__рік. м._______ ( ваше місто )

Сторони угоди: ________________________________, іменован_____ в подальшому «Замовник», з одного боку, і ________________________________, іменован_____ в подальшому «Виконавець», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає і зобов'язується прийняти та оплатити результат виконаних робіт, а Виконавець приймає на себе зобов'язання у встановлений термін - ____ робочих днів за затвердженим технічним завданням розробити 3d зображення інтер'єру / екстер'єру (3d візуалізацію).

1.2. По завершенні робіт Виконавець здає, а Замовник приймає виконану Виконавцем роботу.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість робіт становить - _________ (цифрами) ( ________________________________ грн. (прописом)).

2.2. Зазначена в п.п. 2.1. цього договору сума є договірною ціною на весь період дії цього Договору та може бути переглянута тільки в разі зміни обсягу робіт.

2.3. Замовник оплачує Виконавцю суму в розмірі _________ грн. у вигляді передоплати протягом ____ ( __________ (прописом) ) банківських днів з дати підписання договору.

2.4. Остаточний розрахунок у розмірі _________ грн. Замовник проводить Виконавцю в день здачі останнім робіт і підписання Замовником Акту приймання-здачі виконаних робіт.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права і обов'язки Виконавця:

3.1.1. У встановлений договором термін виконати і надати Замовнику 3D візуалізацію інтер'єру / екстер'єру. Робота може надаватися Замовнику в роздрукованому на фотопапері вигляді в форматі А4 або по інтернету через ел.пошту або месенджер.

3.1.2. Інформувати Замовника за його конкретним запитом про стан справ по виконанню цього договору, в встановлені заздалегідь тимчасові рамки.

3.1.3. Усунути помилки і доповнювати 3D візуалізацію інтер'єру / екстер'єру після отримання від Замовника мотивованої письмової претензії щодо якості розроблюваної Виконавцем 3D візуалізації або невідповідності її умовам технічного завдання в строк ___________ робочих днів.

3.2. Права і обов'язки Замовника:

3.2.1. До початку виконання робіт передати Виконавцю необхідне для виконання роботи технічне завдання.

3.2.2. Здійснити приймання та оплату робіт Виконавця на підставі умов цього договору.

3.3.3. Замовник має право призначити на підставі довіреності уповноважена особа для представлення його інтересів за цим договором.

4. Порядок приймання-здачі робіт

4.1. Здача розробленої 3D візуалізації інтер'єру / екстер'єру здійснюється в обсязі, визначеному технічним завданням Замовника.

4.2. Для передачі готової 3D візуалізації інтер'єру / екстер'єру Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про закінчення робіт не пізніше одного дня, наступного за датою, що є терміном закінчення робіт.

4.3. За бажанням Замовника Виконавцем можуть бути прийняті до виконання додаткові обсяги робіт, які не є наслідком усунення помилок або недоробок Виконавця. У такому випадку складається і затверджується Замовником додаткове технічне завдання на 3D візуалізацію інтер'єру / екстер'єру із зазначенням вартості та термінів. До цього договору підписується додаткова угода. Сам договір при цьому вважається пролонгованим.

4.4. Здача роботи Виконавцем та приймання її Замовником оформлюються Актом приймання-здачі виконаних робіт, який підписується обома сторонами.

5. Терміни виконання зобов'язань

5.1. Виконавець зобов'язується розпочати роботи і закінчити їх відповідно до умов цього договору.

5.2. Роботи за договором вважаються повністю виконаними Виконавцем після підписання сторонами Актів прийому-здачі робіт.

5.4. При необхідності зміни строку початку або закінчення робіт Виконавець повідомляє Замовника про зміну терміну початку або закінчення робіт із зазначенням причин зміни цього терміну не пізніше, ніж за 1 день до його настання.

5.5. При відсутності мотивованої відмови Замовника прийняти змінені терміни, нові терміни вважаються прийнятими обома сторонами за договором.

5.6. Термін дії договору починається з моменту його підписання і закінчується після виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

6. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

6.1. Спори, що виникають за цим Договором, підлягають вирішенню і врегулювання сторонами шляхом переговорів і оформляються актами, протоколами і додатковими угодами.

6.2. Будь-який спір, що виникає з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі будь-який спір щодо його існування, дійсності або припинення, що не врегульований шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Суду загальної юрисдикції.

6.3. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

6.4. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання ними своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання викликане подіями непереборної сили: стихійними лихами, терористичними актами, актами органів державної влади (форс-мажорні обставини) за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання умов , викладених в договорі. У такому випадку термін виконання цього договору буде продовжений на час дії зазначених обставин. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання в силу таких обставин, зобов'язана негайно письмово повідомити про це іншу Сторону. У разі, якщо через дії обставин форс-мажору, прострочення виконання договору буде більше 2 (двох) місяців, виконання договору є економічно недоцільним і кожна Сторона має право відмовитися від договору або його частини.

7. Заключні положення

7.1. Цей Договір складений в двох примірниках - по одному примірнику для кожної сторони і вступає в силу з моменту його підписання сторонами. Всі зміни і доповнення до Договору узгоджуються, оформляються в письмовому вигляді і підписуються обома сторонами.

8. Адреси і реквізити сторін

8.1. Замовник

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ (П.І.Б., підпис )

8.2. Виконавець

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ (П.І.Б., підпис )

Поділитися з друзями

Ще почитати
Нові коментарі на сайті

PCIe x32

03.02.2022 09:46

Dell действительно сейчас заслуживают отдельной похвалы, качество цветопередачи просто невероятное. Но мне яркость у них не нравится, яркость 300 нит у практически бо

17.11.2021 13:45

Таке враження наче пацан щось кидає)))

17.11.2021 11:30

Тот случай когда вклеенный персонаж не дополняет визуализацию архитектуры а отбирает на себя все внимание зрителя. Архитектурный объект служит фоном этому сюжету

17.11.2021 11:07
Нове у блозі
Хмара тегів
Ваш голос учтен